Canva

Na snagu stupila uredba o baterijama, znat će se koliko zagađuju

Od 18. veljače počinje se primjenjivati Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, kojom se za taj sektor nastoji uspostaviti kružno gospodarstvo usmjeravanjem na sve faze njihova životnog ciklusa, od dizajna do obrade kada postanu otpad.

Uredba uređuje cijeli životni ciklus svih baterija stavljenih na tržište EU-a u jedan pravni instrument – od rudarenja sirovina za proizvodnju baterija do dizajna, proizvodnje, stavljanja na tržište, uporabe te u konačnici postupanje s otpadnim baterijama, ističu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Kažu da se Uredba, za razliku od prije, primjenjuje na sve kategorije baterija.

To znači da se primjenjuje na prijenosne baterije, prijenosne baterije za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, baterije za pokretanje, rasvjetu i paljenje, industrijske baterije, baterije za električna vozila te na sustave za skladištenje energije sa stacionarnom baterijom – bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, kemijska svojstva, uporabu ili namjenu.

Uredba se primjenjuje i na baterije koje su ugrađene ili dodane u proizvode ili su posebno dizajnirane da bi se ugradile ili dodale u proizvode koji se stavljaju na tržište ili u uporabu unutar EU-a, bez obzira na to jesu li proizvedene u EU-u ili su uvezene.

Uređuje i zahtjeve za proizvode i njihovo stavljanje na tržište te pravila za baterije. Riječ je o pravilima vezanim uz ograničenja za tvari u baterijama, održivosti, učinkovitosti, trajnosti, sigurnosti.

Također uređuje pravila vezana uz mogućnosti uklanjanja i zamjene za prijenosne baterije, označavanja i informacija o stanju starosti i očekivanom vijeku trajanja, sukladnosti, uvjeta za stavljanje oznake CE na bateriju, sakupljanju, recikliranju i prenamjeni.

Uredba propisuje i obavezne informacije o baterijama za krajnje korisnike i gospodarske subjekte, uzimajući u obzir ugljični otisak izrade baterija, etičku nabavu sirovina i sigurnost opskrbe kako bi se olakšala ponovna uporaba, prenamjena i recikliranje baterija.

Također propisuje uspostavu registra proizvođača za praćenje usklađenosti sa zahtjevima u pogledu gospodarenja otpadnim baterijama, minimalne zahtjeve za proširenu odgovornost proizvođača, sakupljanje i obradu otpadnih baterija.

U Ministarstvu ističu da se Uredbom utvrđuju i zahtjevi za “zelenu javnu nabavu” pri nabavi baterija ili proizvoda u koje su baterije ugrađene.

Za baterije za električna vozila, punjive industrijske baterije s kapacitetom većim od 2 kWh i baterije za laka prijevozna sredstva Uredba propisuje obavezu sastavljanja deklaracije o ugljičnom otisku za svaki model baterije po pogonu.

U dokumentaciji s informacijama o industrijskim baterijama, baterijama za električna vozila, onima za laka prijevozna sredstva te onima za pokretanje, rasvjetu i paljenje, Uredba propisuje obvezu izražavanja udjela recikliranog sadržaja.

Uredba propisuje i obveze u pogledu ciljeva skupljanja za države članice EU te učinkovitosti recikliranja i oporabe materijala za subjekte za recikliranje.

Počevši od 18. veljače 2027. svaka baterija za laka prijevozna sredstva, industrijska baterija s kapacitetom većim od 2 kWh i baterija za električno vozilo mora imati elektroničku evidenciju – “putovnicu za baterije”, odnosno informacije o modelu baterije.

Piše: Marina Bujan